2 theme tin tức, tạp chí cực đẹp cho các website wordpress

Hôm nay mình xin giới thiệu đến các 2 theme từ gazpo.com.  Bạn nào đang ý định lập ra một website liên quan tới tạp chí hoặc website tin tức bằng WordPress thì có thể xem 2 theme dưới đây.

 Max Magazine: A Responsive WordPress Theme

responsive display 300x201 2 theme tin tức, tạp chí cực đẹp cho các website wordpress

Max Magazine: A Responsive WordPress Theme

demo | download

 

SilverOrchid – WordPress Magazine Theme

silverOrchid preview 289x300 2 theme tin tức, tạp chí cực đẹp cho các website wordpress

SilverOrchid – WordPress Magazine Theme

demo | download

Nguồn: thuthuatwordpress.org

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">