7 thủ thuật/hàm hữu ích nhất định phải có trong 1 site wordpress

Dưới đây Tôi giới thiệu vài thủ thuật/ hàm cần có trong wordpress, tất cả hàm này được thêm vào file functions.php

1. Nhúng Google Analytics

 

2. Nhúng biểu tượng favicon


 

3.  Ẩn phiên bản wordpress:

vì lý do bảo mật, bạn nên ẩn phiên bản wordpress

 

4. Chỉnh footer text trong admin

 

5. Bật tính năng post Thumbnails

 

 

6. Bật tính năng hỗ trợ menu


 

7. Đổi logo trang đăng nhập admin

 

7. Ẩn thanh công cụ admin (Admin bar)

 

( Nguồn: phpface.net – thuthuatwordpress.org)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">