Những bộ plugin hỗ trợ việc quản lý tài liệu hiệu quả nhất trong site wordpress

Đối với các website có chức năng chia sẻ tài liệu online hoặc là website download thì việc quản lý và chia sẽ tài liệu là một chức năng rất thường sử dụng. WordPress cũng hỗ trợ nhiều plugin cho việc quản lý tài liệu. Bạn có thể sử dụng các plugin sau để quản lý tài liệu, văn bản trong wordpress.

Plugin hỗ trợ quản lý tài liệu trong wordpress

1/  WP Download Manager

wpdownloadmanager 630x295 Những bộ plugin hỗ trợ việc quản lý tài liệu hiệu quả nhất trong site wordpress

cung cấp cho bạn đầy đủ các tính năng để quản lý file download như: password khi tải file, hiển thị file download theo quyền của user, đếm lượt tải, ghi log, đóng gói file download, giá tiền download,….

2/ Monitor

Download Monitor plugin cho phép upload và quản lý tải về, theo dõi lượt truy cập tải về, và hiển thị các liên kết.

3/ WP Download Manager

Thêm một trình quản lý download đơn giản cho blog WordPress của bạn

4/ WP-Filebase

WP Filebase Download Manager 630x203 Những bộ plugin hỗ trợ việc quản lý tài liệu hiệu quả nhất trong site wordpress

WP-Filebase là một trình quản lý download mạnh mẽ hỗ trợ các loại tập tin, hình thu nhỏ và nhiều hơn nữa. Tập tin tải lên có thể được liên kết với một bài viết hay trang để URL tải về, thu nhỏ và thông tin tập tin khác được nối tự động đến nội dung. Ngoài ra DownloadManager cung cấp các tùy chọn để giới hạn lưu lượng truy cập và tải về tốc độ.

5/ Drain Hole

là một trình quản lý download tập trung, giám sát đầy đủ và thống kê, phiên bản, hỗ trợ SVN, và SEO URL

6/ WP Document Revisions

WP Document Revisions 630x203 Những bộ plugin hỗ trợ việc quản lý tài liệu hiệu quả nhất trong site wordpress

là hệ thống quản lý tài liệu theo phiên bản. WP Document Revisions là:

  •  Một hệ thống quản lý tài liệu (DMS), để theo dõi, lưu trữ, và tổ chức các tập tin định dạng bất kỳ
  • Một công cụ cộng tác để trao quyền cho các đội để hợp tác dự thảo, chỉnh sửa, và tinh chỉnh tài liệu
  • Một giải pháp lưu trữ tập tin để xuất bản và an toàn cung cấp các tập tin cho một đội, cho các khách hàng, hoặc cho công chúng

7/ Client Document Monitoring

Plugin này sẽ giúp việc quản lý tài liệu và người sử dụng dễ dàng và hiệu quả hơn.

8/ Groups File Access

groups file access Những bộ plugin hỗ trợ việc quản lý tài liệu hiệu quả nhất trong site wordpress

hỗ trợ việc hiện thi link download  khi là thành viên, truy cập file theo nhóm quyền

9/ WordPress File Centre

wordpress file centre Những bộ plugin hỗ trợ việc quản lý tài liệu hiệu quả nhất trong site wordpress

plugin này chuyển đổi trang web WP của bạn thành trang một quản lý tập tin. Sử dụng bảng điều khiển quản trị wordpress để thêm người dùng và các tập tin, cũng như quản lý và xóa chúng. Cung cấp cho thành viên xem các tập tin và ngăn chặn người dùng nào đó không xem được chúng.

10/ Easy Digital Downloads

easy digital downloads1 630x203 Những bộ plugin hỗ trợ việc quản lý tài liệu hiệu quả nhất trong site wordpress

hỗ trợ quản lý và mua bán các file: ( phần mềm, ảnh, template…)

Nguồn: thuthuatwordpress.org

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">